PHP

توابع مهم php

تابع های زبان php را بهتر بشناسیم.

تابع یک بسته از کدها بوده که ما به آن یک اسم اختصاص می دهیم، توابع php ورودی ها را دریافت کرده عملیاتی بر روی آن ها انجام داده و خروجی مطلوب ما را تحویل می دهند. توابع را به صورت زیر تعریف می کنند :

آنچه در این مقاله می خوانید ...
  • function funcname(ورودی ها){
  • //کدهایی که بر روی ورودی ها عملیات انجام می دهند
  • }

استفاده از توابع php در برنامه نویسی فواید بسیاری دارد :

1. باعث ساده تر شدن کدنویسی می شود.

2. کدهای تکراری را کاهش می دهد.

3. برنامه را توسعه پذیرتر می کند.

4. بهینه سازی کدها را آسان تر می کند.

5. استفاده از توابع نوشته شده توسط دیگران.

متغیر های داخل توابع (متغیر محلی) بیرون آن ها در دسترس نیستند و فقط در تابع ایجاد و مورد استفاده قرار می گیرند ولی متغیر های superglobal همه جای برنامه در دسترس می باشند، برای دسترسی به متغیر های خارج از توابع (جهانی) در داخل توابع می بایست از کلمه کلیدی global استفاده کرد:

  • global $varname;

توابع از پیش تعیین شده در php :

توابع php از پیش تعیین شده ی زیادی موجود می باشد که هر کدام عملیاتی مشخص را انجام می دهند و با استفاده ی درست از آن ها می توانیم عملیات مورد نظر خود را پیاده سازی کرده و به خروجی مطلوب خود برسیم . برخی از توابع php از پیش تعیین شده را برای شما معرفی می کنیم.

توابع php مرتبط به رشته ها :

تابع توضیحات
addslashes() این تابع یک رشته به عنوان آرگومان ورودی گرفته و پس از درج کاراکتر backslash قبل از کاراکترهای پیش تعیین شده (ارسال شده به عنوان آرگومان دوم) آن رشته را در خروجی برمی گرداند.
chop() این تابع کاراکتر whitespace (فضای خالی) را از رشته ی ورودی حذف می کند.
chunk_split(str,n,|) این تابع یک رشته را به چندین تکه تقسیم می کند.
count_chars(str,n) این تابع اطلاعات مربوط به کاراکترهای بکار رفته در یک رشته را برمی گرداند.
crypt() این تابع برای هش و کدگذاری یک رشته ی ورودی بکار می رود.
Echo() این تابع خروجی را به صورت یک یا چند رشته چاپ می کند.
explode() این تابع رشته ی ورودی را به آرایه تجزیه و تبدیل می کند.
hex2bin() این تابع یک رشته از مقادیر مبنای 16 را به کاراکتر های ASCII تبدیل می کند.
html_entity_decode() این تابع کد و موجودیت های HTML را به کاراکترهای قابل نمایش و خوانا برای کاربر در پنجره ی مرورگر تبدیل می کند.
htmlentities() این تابع کاراکترهای ورودی از فرم را به المان یا موجودیت HTML تبدیل می کند. از این تابع برای خارج سازی و فیلتر المان های HTML و اسکریپت های مخرب استفاده می شود.
implode(“|”,array) این تابع المان های آرایه را در قالب یک رشته در کنار هم جمع می کند. به عبارت دیگر از یک آرایه، رشته برمی گرداند.
lcfirst() اولین حرف یک رشته را به حرف بزرگ تبدیل می کند.
ltrim() این تابع فاصله ی خالی بین کاراکترها را از اول رشته ی ورودی حذف می کند.
md5_file() این تابع یک فایل به عنوان ورودی می گیرد و آن را بر اساس الگوریتم md5 کدگذاری و هش می کند.
md5() این تابع یک رشته به عنوان ورودی گرفته و آن را بر اساس الگوریتم md5 کدگذاری می کند.
nl2br() این تابع در هر جایی از رشته که با کاراکتر /n مواجه می شود، یک تگ < br > قرار می دهد و آن بخش از رشته را در خط جدیدی قرار می دهد.
parse_str() این تابع رشته ی ورودی را به متغیرهای مجزا در قالب یک آرایه تبدیل می کند.
print() این تابع یک یا چند رشته را در خروجی چاپ می کند.
rtrim() این تابع space و فضاهای خالی را از انتهای رشته حذف می کند.
str_getcsv() این تابع یک رشته با فرمت CSV را به یک آرایه تجزیه و تبدیل می کند.
str_ireplace() این تابع کاراکترهایی را با کاراکترهای دیگر جایگزین می کند.
str_pad(str,n,”|”,str_pad) این تابع یک رشته را با کاراکتر مورد نظر پر می کند تا به طول مشخص شده برسد.
str_repeat(str,n) این تابع یک رشته را به تعداد دفعات معین تکرار می کند.
str_replace(str1,str2,str) این تابع یک رشته را جایگزین رشته ی دیگر می کند.
str_shuffle() این تابع کاراکترهای یک رشته را به صورت تصادفی مرتب سازی می کند.
str_split() یک رشته را به آرایه تبدیل می کند.
str_word_count() این تابع تعداد کلمات موجود در یک رشته را برمی گرداند.
strcasecmp() این تابع دو رشته را به عنوان ورودی گرفته و آن ها را با هم مقایسه می کند.
strchr() این تابع اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر قرار دارد را پیدا می کند.
strip_tags(str,tag) این تابع تگ های HTML و PHP را از یک رشته ورودی حذف می کند.
stripos(str,str1) این تابع اندیس یا موقعیت اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر جای گرفته را برمی گرداند.
stripslashes() این تابع کاراکترهای backslash را که قبلا توسط فراخوانی تابع addslashes به داخل رشته اضافه شده از آن حذف می کند.
stristr() این تابع اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر قرار دارد را پیدا می کند.
strlen() این تابع طول و تعداد کاراکترهای موجود در یک رشته را بازیابی می کند.
strpbrk() کاراکتر یا کاراکترهای مشخص شده را در رشته ی مورد نظر جستجو می کند.
strpos(str,str1) این تابع موقعیت یا اندیس اولین نمونه از یک رشته که داخل رشته ی دیگر جای گرفته را برمی گرداند.
strstr() این تابع اولین نمونه از یک رشته (که در رشته ی دیگری قرار دارد) را پیدا کرده و در خروجی برمی گرداند.
strtolower() این تابع کاراکترهای یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند.
strtoupper() این تابع کاراکترهای یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند.
strtr() این تابع کاراکترهای مشخص شده را در رشته ی ورودی جایگزین یا به عبارت دیگر آن ها را ترجمه می کند.
substr_count(str,str1) این تابع تعداد نمونه های یک زیر رشته (تعداد دفعات تکرار یک قطعه از رشته) را داخل رشته ی میزبان شمرده و در خروجی برمی گرداند.
substr_replace() این تابع یک قطعه رشته را جایگزین یک بخش دیگری در رشته می کنند.
substr(str,n1,n2) بخشی از یک رشته را استخراج کرده و در خروجی برمی گرداند.
 trim(str,str) این تابع کاراکترهای مشخص شده و فضای خالی را از هر دو طرف رشته حذف می کند.
wordwrap(str,n,<br>) این تابع کلمات بزرگ و طولانی را شکسته و آن ها در خط بعدی جای می دهد. به عبارت دیگر در صورت رسیدن به طول مشخص شده در رشته، باقی آن را در خط بعدی قرار می دهد.

توابع php مرتبط به آرایه ها :

تابع توضیحات
array() این تابع یک آرایه در حافظه ایجاد می کند.
array_change_key_case() تمامی کلیدهای آیتم های آرایه را از حروف کوچک به بزرگ و از بزرگ به کوچک تبدیل کرده و آن را در خروجی برمی گرداند.
array_chunk() یک آرایه را با توجه به مقدار پارامتر size به یک یا چند آرایه ی کوچکتر تقسیم می کند و در خروجی آرایه های جدیدی تولید می کند.
array_combine() با ترکیب دو آرایه، یک آرایه ی جدید تولید می کند به طوری که آیتم های آرایه اول به عنوان کلیدهای آرایه و آیتم های آرایه ی دوم به مثابه ی مقادیر آن مورد استفاده قرار می گیرند.
array_count_values() تعداد دفعات تکرار آیتمی با مقدار یکسان در آرایه را شمرده و در خروجی برمی گرداند. به عبارت دیگر، شمار عنصرهای یکسان را در یک آرایه برشمرده و در خروجی برمی گرداند.
array_diff() این تابع مقادیر آیتم های آرایه را باهم مقایسه کرده و تفاوت آن ها را در خروجی بازگردانی می کند.
array_diff_assoc() مقادیر و کلیدهای دو آرایه را مقایسه کرده و آنچه بین دو مشترک نیست را در خروجی برمی گرداند.
array_diff_key() کلیدهای دو یا چند آرایه را با هم مقایسه کرده و آنچه بین دو اختلاف دارد را به عنوان خروجی برمی گرداند.
array_fill() خانه های یک آرایه را با مقدار پر می کند.
array_fill_keys() یک آرایه را بر اساس کلیدهای آن ها با مقادیر پر می کند.
array_filter() المان های آرایه ی ورودی را با استفاده از یک تابع بازفراخوان که به عنوان آرگومان دوم به آن ارسال شده، فیلتر می کند.
array_flip() جای کلیدها و مقادیر متناظر هریک (مقادیر تخصیص یافته به کلیدها) در آرایه را بایکدیگر تغییر می دهد.
array_intersect() مقادیر آیتم های دو یا چند آرایه را بایکدیگر مقایسه کرده و موارد منطبق و مشترک بین آن ها را در خروجی برمی گرداند.
array_key_exists() بررسی می کند آیا کلید مورد نظر (ارسال شده به عنوان آرگومان) در آرایه وجود دارد یا خیر.
array_keys() تمامی کلیدهای یک آرایه را در خروجی برمی گرداند.
array_pad() تعداد مشخصی آیتم جدید با مقدار تعیین شده به آرایه ی جاری اضافه می کند.
array_pop() آخرین المان یک آرایه را از آن حذف می کند.
array_push() یک یا چند عنصر جدید به انتهای آرایه ی جاری اضافه می کند.
array_rand() یک یا چند کلید را به صورت تصادفی از آرایه انتخاب کرده و به عنوان خروجی برمی گرداند.
array_reverse() ترتیب المان های یک آرایه را معکوس کرده و آن را در خروجی برمی گرداند.
array_search() آرایه ی جاری را به منظور پیدا کردن مقدار مورد نظر جستجو کرده و در صورت یافتن مقدار، کلید متناظر را در خروجی برمی گرداند.
array_shift() اولین المان را از آرایه حذف کرده و مقدار المان محذوف را به عنوان خروجی بازگردانی می کند.
array_slice() بخش های انتخابی را از آرایه ی جاری استخراج و در خروجی برمی گرداند.
array_sum() حاصل جمع مقادیر المان های آرایه ی حاضر را محاسبه و در خروجی برمی گرداند.
array_unique() مقادیر تکراری را از یک آرایه حذف می کند.
array_unshift() یک یا چند المان به ابتدای آرایه ی مورد نظر الحاق می کند.
array_values() تمامی مقادیر موجود در آرایه ی مورد نظر را در خروجی برمی گرداند.
compact() یک آرایه که دربردارنده ی متغیر و مقدار آن ها است در حافظه ایجاد می کند. به عبارت دیگر از متغیرها یک آرایه ایجاد می کند.
count() تعداد المان های موجود در یک آرایه یا property های موجود در یک آبجکت را برمی شمارد.
current() مقدار المان جاری در آرایه را برمی گرداند.
each() جفت کلید (اسم) و مقدار المان جاری را از آرایه ی میزبان بازگردانی نموده و اشاره گر داخلی را به جلو می برد.
end() اشاره گر داخلی آرایه را بر روی آخرین المان تنظیم نموده و آن المان را در خروجی برمی گرداند. به عبارت دیگر آخرین المان آرایه ی حاضر را در خروجی برمی گرداند.
extract() این تابع مقادیر المان های آرایه را داخل متغیرهایی که اسم آن ها با کلید المان در آرایه یکسان است (و با همان اندیس)، قرار می دهد.
in_array() بررسی می کند آیا مقدار معینی در آرایه وجود دارد یا خیر.
key() متد key() کلید المان حاضر را از آرایه واکشی می کند.
list() مقادیری را طی یک عملیات واحد به لیستی از متغیرها تخصیص می دهد.
natcasesort() یک آرایه را با استفاده از الگوریتم natural order که به کوچک و بزرگی حروف حروف غیر حساس است، مرتب سازی می کند.
natsort() یک آرایه را بر اساس الگوریتم natural order مرتب سازی می کند.
next() این تابع اشاره گر داخلی آرایه را جلو برده و المان بعدی موجود در آرایه را به عنوان خروجی برمی گرداند.
pos() این تابع مقدار المان جاری در آرایه را بازگردانی می کند. pos() اسم دیگری برای current() می باشد.
prev() اشاره گر داخلی آرایه را به عقب برگردانده و المان قبلی موجود در آرایه را به عنوان خروجی برمی گرداند.
range() یک آرایه دربردارنده ی محدوده ای معین (برای مثال از 0 تا 6) از المان ها ایجاد می کند.
reset() اشاره گر داخلی یک آرایه را بر روی اولین المان تنظیم کرده و اولین المان آن را برمی گرداند.
shuffle() المان های یک آرایه را به صورت تصادفی مرتب سازی می کند.
sizeof() تعدا المان های موجود در یک آرایه را به عنوان خروجی برمی گرداند. این تابع در واقع کاربردی مشابه تابع sizeof() دارد.
sort() المان های یک آرایه را مرتب سازی می کند.

توجه توابع php مرتبط به تاریخ ، ریاضیات و دیگر توابع را در اینجا مشاهده نمایید.

همچنین بخوانید...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *