عملگرها در javascript

عملگر ها در php

عملگر ها علایم یا نمادهایی می باشند که در برنامه نویسی یک عملیات را انجام می دهند. عملگر ها در php با توجه به عملیاتی که انجام می دهند به چند دسته مختلف تقسیم می شوند :

آنچه در این مقاله می خوانید ...

1. عملگر های ریاضی یا محاسباتی : عملگر هایی هستند که یک عملیات ریاضی را انجام می دهند. اگر 2=a$ و 3=b$ و 5=c$ باشند به جدول زیر توجه نمایید.

عملگر توضیح مثال نتایج
+ جمع a+b 5
تفریق c-a 3
* ضرب b*c 15
/ تقسیم b/a 1.5
% باقی مانده c%b 2

2. انتسابی : عملگر هایی هستند که مقادیر را نسبت می دهند. اگر 2=a$ و 3=b$ باشند به جدول زیر توجه نمایید.

عملگر توضیح مثال نتایج
= تساوی قرار دادن a=b a=3
=+ a=a+b a+=b a=5
=- b=b-a b-=a b=1
=* b=b*a b*=a b=6
=/ b=b/a b/=a b=1.5
=% b=b%a b%=a b=1

3. افزایشی یا کاهشی : عملگر هایی اند که مقادیر را یک واحد کاهش یا افزایش می دهند. اگر 2=a$ باشد به جدول زیر توجه نمایید.

عملگر توضیح مثال نتایج
+ + ابتدا a را برمی گرداند سپس یک واحد به آن می افزاید. ++a 3
+ + ابتدا به a یک واحد می افزاید و سپس آن را بر می گرداند. a++ 3
– – ابتدا a را برمی گرداند سپس یک واحد از آن می کاهد. –a 1
– – ابتدا از a یک واحد می کاهد و سپس آن را بر می گرداند. a– 1

4. مقایسه ای : عملگر هایی می باشند که مقدار دو متغیر را با یکدیگر مقایسه کرده در صورت صحیح بودن مقایسه true و در غیر این صورت false را بر می گردانند.

عملگر توضیح مثال نتایج
== برابر a==b true or false
=== دقیقا برابر a===b true or false
=! نابرابر a!=b true or false
<> نابرابر a<>b true or false
==! دقیقا نابرابر a!==b true or false
< بزرگتر a>b true or false
> کوچکتر a<b true or false
=< بزرگتر مساوی a>=b true or false
=> کوچکتر مساوی a<=b true or false

5. منطقی : عملگر هایی که به صورت منطقی یک عملیات را مورد بررسی قرار می دهند. اگر 2=a$ و 3=b$ باشند به جدول زیر توجه نمایید.

عملگر توضیح مثال نتایج
and اگر هر دو مقدار صادق باشد true بر می گرداند. a==2 and b==3 true
&& اگر هر دو مقدار صادق باشد true بر می گرداند. a==3 and b==2 false
or اگر یکی یا هر دو مقدار برقرار باشد true بر می گرداند. a==2 or b==3 true
|| اگر یکی یا هر دو مقدار برقرار باشد true بر می گرداند. a==2 || b==3 true
xor اگر فقط یکی از دو مقدار صحیح باشد true بر می گرداند. a==2 xor b==3 false
! اگر a برابر 3 نباشد true را بر می گرداند. a==3! true

6. رشته ای : عملگر هایی که بر روی رشته ها عملیات انجام می دهند. اگر “a=”haman$ و “b=”web$ باشند به جدول زیر توجه نمایید.

عملگر توضیح مثال نتایج
. جمع دو رشته c=a.b c=hamanweb
=. جمع دو رشته به صورت انتسابی a.=b a=hamanweb

7. آرایه ای : عملگر هایی که عملیات بر روی آرایه ها انجام می دهند.

عملگر توضیح مثال نتایج
+ جمع دو آرایه c=a+b c=(a1,a2…,b1,b2…)
== تساوی بودن آرایه ها a==b true or false
=== تساوی آرایه ها و ایندکس ها a===b true or false
<> عدم تساوی آرایه ها a<>b true or false
=! عدم تساوی آرایه ها a!=b true or false
==! عدم تساوی آرایه ها یا ایندکس ها a!==b true or false
همچنین بخوانید...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *