عملگرها در javascript

عملگر ها در جاوا اسکریپت

عملگر ها یا Operators علایم یا نمادهایی می باشند که در برنامه نویسی یک عملیات را انجام می دهند. عملگر ها در جاوا اسکریپت با توجه به عملیاتی که انجام می دهند به چند دسته مختلف تقسیم می شوند :

1. عملگر های ریاضی یا محاسباتی : عملگر هایی هستند که یک عملیات ریاضی را انجام می دهند.

عملگرها توضیحات
+ جمع
تفریق
* ضرب
** توان
/ تقسیم
% باقیمانده
++ افزایش
کاهش

2. عملگرهای انتسابی : عملگر هایی هستند که مقادیر را نسبت می دهند. اگر 2=a$ و 3=b$ باشند به جدول زیر توجه نمایید.

عملگرها توضیحات مثال نتایج
= تساوی قرار دادن a=b a=3
=+ a=a+b a+=b a=5
=- b=b-a b-=a b=1
=* b=b*a b*=a b=6
=/ b=b/a b/=a b=1.5
=% b=b%a b%=a b=1
=** b=b**a b**=a b=9

3. عملگرهای مقایسه ای : عملگر هایی می باشند که مقدار دو متغیر را با یکدیگر مقایسه کرده در صورت صحیح بودن مقایسه true و در غیر این صورت false را بر می گردانند.

عملگرها توضیحات مثال نتایج
== برابر a==b true or false
=== دقیقا برابر a===b true or false
=! نابرابر a!=b true or false
==! دقیقا نابرابر a!==b true or false
< بزرگتر a>b true or false
> کوچکتر a<b true or false
=< بزرگتر مساوی a>=b true or false
=> کوچکتر مساوی a<=b true or false
؟ اپراتور سه جانبه ؟a:b; true or false

4. عملگرهای منطقی : عملگر هایی که به صورت منطقی یک عملیات را مورد بررسی قرار می دهند. اگر 2=a$ و 3=b$ باشند به جدول زیر توجه نمایید.

عملگرها توضیحات مثال نتایج
&& اگر هر دو مقدار صادق باشد true بر می گرداند. a==3 and b==2 false
|| اگر یکی یا هر دو مقدار برقرار باشد true بر می گرداند. a==2 || b==3 true
! اگر a برابر 3 نباشد true را بر می گرداند. a==3! true

5. عملگرهای بیتی : به صورت منطقی عملیات را بر روی بیت ها انجام می دهند.

عملگرها توضیحات مثال مشابه نتایج دهدهی
& AND 5 & 1 0101 & 0001 0001  1
| OR 5 | 1 0101 | 0001 0101  5
~ NOT ~ 5  ~0101 1010  10
^ XOR 5 ^ 1 0101 ^ 0001 0100  4
<< Zero fill left shift 5 << 1 0101 << 1 1010  10
>> Signed right shift 5 >> 1 0101 >> 1 0010   2
>>> Zero fill right shift 5 >>> 1 0101 >>> 1 0010   2
همچنین بخوانید...!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *