translate

2019/06/30رضا

در css3 برای متحرک سازی عناصر دو راه کلی وجود دارد استفاده از css animation و استفاده از transition و رویداد ها برای انجام هر یک از این

2:30 805 بار