مقادیر ویژگی های عرض و ارتفاع

2019/06/25رضا

در طراحی صفحات وب اولین ویژگی هایی که برای یک عنصر در نظر گرفته میشود تا بتوان به کمک آنها و راههای چیدمان سند html را سبک دهی

1:48 600 بار