مقادیر ویژگی های عرض و ارتفاع

1398/04/04رضا

در طراحی صفحات وب اولین ویژگی هایی که برای یک عنصر در نظر گرفته میشود تا بتوان به کمک آنها و راههای چیدمان سند html را سبک دهی

1:48 2498 بار