آموزش CSS

Css
2019/06/01رضا

CSS مخفف (Cascading Style Sheets) به معنی (برگه‌های آبشاری) است. آبشاری بودن برگه‌های CSS به این معنی است که استایل یا هر چیزی که به یک برگه CSS

زمان مطالعه1:6تعداد بازدید 1013 بار