UXچیست؟

1396/11/26رضا

   UX و UI چیست؟ به طور کلی UX مخفف کلمه User Experience و UI مخفف کلمه User Interface می باشد. که می توان آن ها را به

1:16 6940 بار