meta tag

1397/01/25رضا

 متا تگ og (meta tag): متا تگ og چیست؟ هر سند html در تگ head دارای متا تگ است که علاوه بر زیبایی و کامل بودن وب سایت

1:17 4935 بار