تفاوت border و outline

1398/04/06رضا

بعد از بررسی عرض و ارتفاع در مدل باکس ها در html می خواهیم به حاشیه های یک عنصر بپردازیم. حاشیه عناصر html می تواند شامل کادر (border)

2:43 2793 بار