UXچیست؟

1396/11/26رضا

     UX و UI چیست؟ به طور کلی UX مخفف کلمه User Experience و UI مخفف کلمه User Interface می باشد. که می توان آن ها را

1:17 2883 بار