کاهش کدهای تکراری با توابع php

1398/04/15رضا

تابع یک بسته از کدها بوده که ما به آن یک اسم اختصاص می دهیم، توابع ورودی ها را دریافت کرده عملیاتی بر روی آن ها انجام داده

6:49 306 بار